Упутство за добијање лиценце стручњака у рекреацији и фитнесуПотребна документа:

1. Захтев за издавање лиценце на формулару СРФС са фотографијом.

ПРИЛОГ 1 – Формулар.

2. Потврда тј. доказ о здравственој оспособљености из акредитоване амбуланте спортске медицине.

ПРИЛОГ 2 – списак акредитованих амбуланти

3. Доказ о завршеном степену образовања (оверена копија дипломе или нострификација дипломе за лица која су школовање завршили ван Републике Србије).

4.Кратка биографија на једној А4 страници где се спомињу најважнија достигнућа, рад и искуство у специфичним областима и програмима рекреације и фитнеса.

ПРИЛОГ 4 – пример биографије

5. Потписану и печатирану потврду регистрованог клуба или организације о годинама искуства, области деловања (године рада у сваком од програма) и професионалне карактеристике.

ПРИЛОГ 5 – пример потврде.

6. Измирене финансијске обавезе у висини од 130 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС за период од 3 године важења лиценце на рачун Савеза за рекреацију и фитнес Србије: 200-2424780101868-37 Банка Поштанска Штедионица АД Београд

ПРИЛОГ 6 – пример потврде.

7. Копије диплома са курсева и семинара које је кандидат похађао.

8. Само за лица која треба да добију основну или аматерску лиценцу: Оверена копија споразума са лиценцираним ментором са профи или мастер лиценцом.

ПРИЛОГ 8 – пример уговора.

Нивои лиценци:

1. Основна лиценца (Basic),

Потребно је минимум једногодишње искуство у адекватној области рекреације и фитнеса и минимум III степен стручног оспособљавања као и положен испит из адекватне области рекреације.

2. Профи лиценца (Pro)

Профи лиценцу могу добити лица са минималним III степеном стручног оспособљавања, трогодишњим радним искуством у адекватној области рекреације и фитнеса и положен испит из адекватне области рекреације.

3. Мастер лиценца (Мaster).

Мастер лиценцу могу добити само лица са завршеним спортским факултетом и минимум шестогодишњим искуством у адекватној области рекреације, као и испуњеним свим осталим условима које прописује комисија за лиценцирање (адекватан број семинара, практичног и теоретског знања и сл).

 
 
 
 
СФРБ
 
 
СРФВ
 
 
Јавне набавке
 
 

Чланови

Подржани од стране

Спонзори Савеза

Пријатељи Савеза